Védendő fogyasztó

Védendő fogyasztó

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2014. január 1. napjától hatályos módosítása szerint az alábbi fogalmak kerültek meghatározásra:

- védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó – ide értve a mellék vízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is -, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

- fogyatékkal élő felhasználó: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékosságit támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű- szolgáltatás felfüggesztése, vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.

A védendő felhasználókat megillető jogosultságokat a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 58/A-D. §-ai tartalmazzák, így azokról itt tájékozódhat.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 61/A §-a alapján a víziközmű szolgáltató a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása érdekében a védendő felhasználókról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba való felvételt a felhasználónak kell kérnie. A kérelemhez csatolnia kell a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló iratokat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön a védendő felhasználói körbe tartozik, úgy szíveskedjen személyesen felkeresni ügyfélszolgálati irodánkat a nyilvántartásba való felvétel érdekében, mert társaságunk csak így tudja biztosítani az Ön számára a védendő felhasználóknak járó különleges bánásmódot.

A nyilvántartásba való felvétellel kapcsolatos nyomtatványok, tájékoztatók ügyfélszolgálatainkon és honlapunkon (www.hbvsz.hu) megtalálhatók.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Letölthető nyomtatványok:

Védendő fogyasztó tájékoztatás: (.pdf formátum)

Megállapodás fizetési haladékról: (.doc formátum)

Megállapodás részletfizetési kedvezményről: (.doc formátum)

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel: (.doc formátum)

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel: (.doc formátum)

Comments

comments