Módosul az e-közmű rendelet:

Módosul az e-közmű rendelet:

2018. július 2-án a Magyar Közlöny 103. számában kihirdetésre került az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet, amely többek között az e-közmű rendelet módosítását is tartalmazza.

A szabályozásban bekövetkező változások hatályba lépését a módosítás három szakaszra osztja. Az első változtatások a kihirdetést követő 8. napon, a változások egy csoportja a kihirdetést követő 16. napon, bizonyos további változások pedig 2018.07.15-én lépnek hatályba.

Az alábbiakban összefoglaljuk az e-közmű rendelet módosításának főbb pontjait:

A módosított rendelet kimondja, hogy a közművezeték-üzemeltetők a rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben díjazásra nem jogosultak, díjaikban azt nem érvényesíthetik.
A közműnyilatkozatok és közmű-állásfoglalások érvényességi ideje 6 hónapról 1 évre változik. Emellett az érvényességi idő kezdőnapjának meghatározásában is változás áll be, hiszen az új szabályok szerint az egy éves időszak onnan indul, amikor az e-közmű rendszerben az összes közmű nyilatkozatát tartalmazó közműnyilatkozat érvényessé válik.
Megtörténik a nyilatkozattételi határidők jogharmonizációja, vagyis az e-közmű rendeletben foglalt határidőktől és folyamattól eltérően fogalmazó jogszabályok alkalmazása. Miután a kérelmező a közműnyilatkozat-kérelem benyújtásakor megadja, hogy a konkrét ügyben pontosan mely jogszabály tekintendő a határidőszámítás szempontjából irányadónak, az e-közmű rendszerben ehhez igazodva kerül lefolytatásra a közműegyeztetési folyamat.
Ez a változtatás a közművezeték-üzemeltetők részéről is kiemelt figyelmet igényel, hiszen ezen jogszabályok alkalmazása esetén a határidő lejárta a hozzájárulás automatikus, feltétel nélküli megadását eredményezi.
Felülbírálhatóvá válik a nyilatkozatra felkérendő közművezeték-üzemeltetők köre, melynek összeállítását az e-közmű rendszer automatikusan végzi el és ami a közművezeték-üzemeltetők által nyújtott térképi adatszolgáltatásokon és az általuk megadott egyéb információkon alapul.
Amennyiben a kérelmező él a felülbírálat lehetőségével, úgy egy elmaradt egyeztetésre visszavezethető esetleges károkozás esetén a felelősség őt terheli.
Bekerül a közműnyilatkozat, közmű-állásfoglalás és a közműegyeztetés fogalma, egyéb fogalmak pedig pontosításra kerülnek.
Lehetőségként megjelenik az 5. § (2) bekezdésében szereplő, térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett közművezeték-üzemeltetők számára is az automatikus érintettség-megállapítást lehetővé tevő téradatszolgáltatás nyújtása.
Bekerülnek a rendeletbe a kötelezettségeiket elmulasztó közművezeték-üzemeltetőkkel szembeni bírságolásra vonatkozó szabályok.
Az e-közmű rendelet 2. számú mellékletének tartalma az e-közmű Általános Szerződési Feltételek mellékletébe kerül át, változatlan tartalommal.
A rendelet módosításával párhuzamosan az e-közmű rendszerben ehhez igazodó funkcionális változások is tapasztalhatók lesznek, illetve a rendszer háttérműködése is az új szabályoknak megfelelően alakul át.

Például a kérelem benyújtásakor a kérelmező ki tudja választani a határidőszámítás jogalapját jelentő jogszabályt, a rendszer pedig ennek megfelelően számolja a határidőket, követi le a folyamatot. Ahol nem releváns, ott nem szükséges érintettség megadása a közművezeték-üzemeltetők részéről, ezekben az esetekben kizárólag nyilatkozattétel és hiánypótlás kérése lehetséges.

Bizonyos jogszabályok esetén a határidő lejárta a hozzájárulás feltétel nélküli, automatikus megadását eredményezi, az ilyen típusú kérelmekre a közművezeték-üzemeltetők figyelmét a rendszer külön felhívja.

A kérelemmel megszólítandó közművezeték-üzemeltetők listájának összeállítására használt felület a közelmúltban teljesen megváltozott, egyfajta felkészülésként a jogszabálymódosításra. Így minden egyes közműhálózat kapcsán elérhető, hogy pontosan miért került egy közművezeték-üzemeltető a kötelezően megszólítandó közművek közé vagy miért nem, ami a kérelmező számára nyújt segítséget a megszólítás szükségességének megállapításában.

További újítás, hogy a jogszabály-módosítást követően a kérelemmel megszólítandó közművek listájának véglegesítésekor a kérelmező felülbírálhatja a rendszer automatikus megállapítását, vagyis ki tudja venni a rendszer által automatikusan megszólítandónak jelölt közművek neve mellett található kijelölő pipát. A felelősségátvállalással járó döntését a jogszabálynak megfelelően természetesen indokolnia is kell, a felülbírálatról pedig értesítést kap a közmű is.

A kérelemből kivett közműnek lehetősége lesz betekinteni az ügybe, a rendszerben meglévő adatok alapján pedig felveheti a kapcsolatot a kérelmezővel, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez szükséges. Folyó ügybe utólag közműként belépni már nincs lehetőség, tekintettel az adott ügyre vonatkozó, jogszabályban foglalt folyamatokra.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Comments

comments