GY.I.K.

Alapfogalmak

Gyakran ismételt kérdések

Szolgáltató

A víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ivóvíz-szolgáltatást és/vagy szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, jelen esetben a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HBVSZ Zrt.)

Felhasználó

A Felhasználó a Szolgáltatótól ivóvíz – és/vagy szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybevevő természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Lakossági felhasználó

Egy fogyasztási helyet képező ingatlan, lakóépület, lakás, üdülő, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosa, vagy más jogcímen használója, aki korlátozás alá nem eső lakossági ivóvíz szolgáltatására és/vagy az ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetésére köt a Szolgáltatóval közüzemi szolgáltatási szerződést.

Közületi felhasználó

Az a természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) meghatározott mennyiségű ivóvíz szolgáltatására, és/vagy az ott keletkező szennyvíz közcsatornába történő elvezetésére köt közüzemi szerződést a Szolgáltatóval.

Közületi állandó felhasználó

Az a közületi Felhasználó, aki magát e címen kérte nyilvántartásba venni, és akinél a vízmérő leolvasását a Szolgáltató az egész év folyamán végzi.

Lakossági állandó felhasználó

Az a Felhasználó, aki magát e címen kérte nyilvántartásba venni, és akinél a bekötési vízmérő leolvasását a Szolgáltató végzi.

Szolgáltatási pont – ivóvíz

Az ivóvíz bekötővezeték Felhasználó felöli végpontja, mely a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzáró szerelvény vízmérő felöli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt követő vezeték szakasz végéig terjed.

Szolgáltatási pont – szennyvízelvezetés 

A szennyvíz bekötővezetéknek a Felhasználó felőli végpontja.

Ivóvíz bekötővezeték

Az ivóvízellátásba bekapcsolt ingatlanon a törzshálózat és a házi vezetékhálózat, illetve a csatlakozó ivóvízvezeték-hálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely

  • Úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig,
  • Egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt követő vezetékszakasz végéig,
  • Vízmérő hiányában az ivóvíztörzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed.

Szennyvíz bekötővezeték

Az ingatlanon keletkező szennyvíznek, továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvíznek a szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha:

gravitációs:

A telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrző aknáknak, vagy ellenőrző-tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában a zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan-határvonala;

kényszeráramoltatású:

Az ingatlan szennyvizeit gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer csillapító aknájának a szennyvíz-törzshálózat felőli oldala, az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú elhelyezésétől függően, épületen belüli elhelyezés mellett az épület külső falsíkja, épületen kívüli elhelyezésnél az átemelő szivattyú nyomóoldali csonkját követő elzáró szelvény.

Gyakran ismételt kérdések

Kinek a tulajdona a bekötési vízmérő, kinek a feladata a hitelesítés és milyen időközönként?

A bekötési vízmérő a szolgáltató tulajdona. Időszakos cseréje, hitelesítése, meghibásodás esetén javítása a szolgáltató feladata. Hitelességi ideje főmérőknél 4 év, mellékmérőknél 6 év.

Mire jó a locsolási mellékvízmérő?

Amennyiben ön kertes házban lakik, és sok vizet használ fel a kert öntözésére, érdemes locsolási mellékvízmérőt felszereltetnie a bekötési vízmérő után. A locsolási mellékvízmérőn jelentkező felhasználást csak vízdíjjal számlázzuk ki önnek (tehát nem számlázunk szennyvízdíjat és vízterhelési díjat). A bekötési vízmérőn mutatkozó felhasználást pedig a locsolási mellékvízmérőre számlázott mennyiség levonásával számlázzuk, az igénybe vett szolgáltatás(ok) díjával.

Miért térhet el a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összfogyasztása?

Természetesen a legkézenfekvőbb ok, ha a bekötési vízmérőt és a mellékvízmérőket nem azonos időpontban vagy egyáltalán nem olvasták le, vagy diktálták be. Törekedni kell tehát arra, hogy a leolvasás/bediktálás ugyanazon időpontban és mindegyik vízmérőre történjen meg.
Gyakori oka az eltérésnek, ha a bekötési vízmérő utáni, de még a mellékvízmérők előtti vezetékszakaszon vízelfolyás, csőtörés van.
Amennyiben az előbbi két ok egyértelműen kizárható, akkor a különbözetet okozhatja az, ha a fővízmérő vagy a mellékvízmérő(k) (valamelyike) nem pontosan működik, pontossága nem felel meg a mérésügyi jogszabályoknak.

Mit tegyek lakásvásárláskor / lakáseladáskor?

A fogyasztó személyében bekövetkezett változást 30 napon belül kell a régi és az új fogyasztónak jelenteni. A bejelentést követően munkatársaink felkeresik az átírandó vízórát, ahol elkészítésre kerül egy felügyeleti jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv tartalmazza a vízóra gyári számát, a pontos óraállást, plombák azonosító számát, illetve a vízóra és az akna állapotát.
Az ügyfélszolgálaton a felügyeleti jegyzőkönyv alapján a régi fogyasztónak azonnali számlát állítunk ki, amelynek összegét egyidejűleg a pénztárban kell befizetni az esetleges hátralékkal együtt.

Új szerződés csak akkor köthető, ha a régi fogyasztóval minden elszámolás megtörténik, tehát nincs a szolgáltató felé tartozása. Ajánlott a régi és új fogyasztónak együtt rendezni a bejelentést, így minden lakástulajdonos meggyőződhet arról, hogy ingatlanán nem tartunk nyilván hátralékot.

Mi történik, ha nem tartózkodok otthon, amikor jön a vízmérő leolvasó?

Amennyiben a leolvasás időpontjában ön nem tartózkodik otthon, a leolvasó értesítést hagy a megkeresésről postaládájában. A leolvasó elérhetőségén egyeztethet időpontot a leolvasásra, vagy közölheti munkatársunkkal a mérőállást. Ha nem közöl mérőállást, akkor a számlakészítést megelőző hónapok felhasználási adataiból számított átlag alapján készítjük el a számlát.

Kinek a kötelessége a vízmérőakna illetve vízmérőhely karbantartása?

A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztántartásáról, valamint a vízmérő fagy és egyéb károsodás elleni megfelelő védelméről a felhasználó köteles gondoskodni. A vízmérő rendellenes működéséről a felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a szolgáltatót.

 

Hasznos tanácsok

Az adatok feltöltés alatt!!!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.